алэм-астэм


алэм-астэм


(хэмылъу)
щхьэусыгъуэ куэд мылъыхъуауэ Iуэхур зэфIэгъэкIын
сделать дело без оговорок и проволочек

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.